Logo do druku

Do tej pory wykonano następujące opracowania będąc ich głównym wykonawcą lub współautorem.


 • Porealizacyjny monitoring oraz nadzór ornitologiczny związany z funkcjonowaniem farmy wiatrowej w powiecie iławskim.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca projektu termomodernizacji budynku szkoły w Ostródzie. 
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki na terenie gminy Jonkowo. 
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki na terenie gminy Gietrzwałd.
 • Opinia ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki na działce przy ul. Barcza w Olsztynie.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 w Nidzicy.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki w związku z przebudową ul. Pstrowskiego w Olsztynie.
 • Nadzór przyrodniczy nad zadaniem pn. Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła wschód.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dotycząca drzew przeznaczonych do wycinki dla inwestycji związanej z rozbudową stacji 400/220/110KV na terenie gminy Jonkowo.
 • Opracowanie materiałów faunistycznych do raportu OOS dla obwodnicy Tucholi w ciągu drogi DW240.
 • Nadzór herpetologiczny i ornitologiczny nad realizacją projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)”.wojewódzkiej w Olsztynie.
 • Nadzór ornitologiczny dotyczący projektu termomodernizacji budynku szkoły w Ostródzie.
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji w gminie Biskupiec.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dla planowanej inwestycji w gminie Nidzica.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna krzewów i młodych drzew przeznaczonych do wycinki w związku z budową plant miejskich – terenów zieleni miejskiej w Olsztynie.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania na środowisko przebudowy drogi wojewódzkiej DW 527.
 • Ekspertyza ornitologiczna dla zadania „Rewaloryzacja Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego”.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 OSOP Jezioro Dobskie inwestycji w gm. Giżycko.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca termomodernizacji budynku w Ostródzie.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca termomodernizacji budynku szpitala w Morągu.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca termomodernizacji budynków przedszkoli oraz gimnazjum w Morągu.
 • Ekspertyza ornitologiczna budynków przeznaczonych do termomodernizacji w Morągu.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 OSOP Puszcza Piska dla planowanej zabudowy działki w gm. Piecki.
 • Ekspertyza ornitologiczna dla projektu remontu murów obronnych w Pasłęku.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania na ptaki budowy stawów rybnych w gminie Ostróda.
 • Opinia ornitologiczna budynków przeznaczonych do termomodernizacji w Olsztynie.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 OSOP Puszcza Napiwodzkio-Ramucka dla planowanej zabudowy działki w gm. Nidzica.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania na środowisko na potrzeby przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi powiatowej 1430N.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby utworzenia projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w dolinie rzeki Szkotówki.
 • Inwentaryzacja faunistyczna dla obszaru złoża kopalin na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 • Porealizacyjny monitoring oraz nadzór ornitologiczny związany z funkcjonowaniem farmy wiatrowej w powiecie iławskim.
 • Opinia dotycząca poprawności i kompletności Raportu Oddziaływania na Środowisko planowanej inwestycji w gminie Kętrzyn.
 • Weryfikacja stanowisk orlika krzykliwego. 
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca drzew przewidzianych do wycinki przy ul. Flisa w Olsztynie.
 • Weryfikacja terenowa wykorzystania przez sowy obszaru inwestycji w rejonie miejscowości Gryźliny.
 • Ekspertyza ornitologiczna drzew przeznaczonych do wycinki na terenie cmentarza w msc. Bratian.
 • Nadzór herpetologiczny dotyczący budowy obwodnicy Olsztyna.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca drzew przewidzianych do wycinki w Giżycku.
 • Waloryzacja siedlisk ptaków w rejonie budowy ciągu pieszo-rowerowego.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej położonej w powiecie działdowskim.
 • Raport oddziaływania na środowisko zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą w gminie Kozłowo.
 • Ekspertyza ornitologiczna występowania siedlisk ptasich na drzewach na działce w Kretowinach.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna w rejonie miejscowości Sztynort.
 • Inwentaryzacja faunistyczna dla inwestycji w gm. Biskupiec.
 • Inwentaryzacja faunistyczna dla budowy składowiska azbestu w gm. Sońsk.
 • Waloryzacja faunistyczna i ocena planu rewitalizacji parku w Ornecie.
 • Ekspertyza dotycząca występowania chronionych gatunków ptaków w związku z modernizacją budynku przy ul. Kościuszki w Olsztynie.
 • Ekspertyza dotycząca występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w związku z termomodernizacją budynku dla hotelu w Olsztynie.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania na środowisko przebudowy drogi wojewódzkiej DW 507.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania na środowisko przebudowy drogi wojewódzkiej DW 527.

 • Nadzór herpetologiczny przy budowie ul. Bukowskiego w Olsztynie.
 • Opinia ornitologiczna dla drzew przeznaczonych do wycinki w m. Rańsk dr. pow. 1498N.
 • Opina ornitologiczna dla drzew przeznaczonych do wycinki w obrębie miejscowości Rudka.
 • Porealizacyjny monitoring oraz nadzór ornitologiczny związany z funkcjonowaniem farmy wiatrowej w powiecie iławskim.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza i projekt działań minimalizujących dla prac związanych z termomodernizacją wybranych obiektów na terenie gminy Działdowo, dotyczący chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
 • Nadzór herpetologiczny budowy infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczoci dla gminy Ostróda.
 • Prognoza Oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie szczycieńskim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie elbląskim.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru inwestycji w gminie Biskupiec i Nidzica.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna oraz ocena oddziaływania na  ptaki przebudowy DW 598.
 • Nadzór ornitologiczny nad działaniami związanymi z termomodernizacją budynków na terenie gminy Ostróda.
 • Inwentaryzacja fauny, płazów gadów, ptaków i ssaków trasy kabli elektroenergetycznych do planowanego GPZ Farmy Wiatrowej w powiecie suwalskim.
 
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie bartoszyckim.
 • Złożenie KIP i wniosku o DS dla projektu farmy wiatrowej w powiecie działdowskim.
 • Szkolenie dla pracowników oddziałów regionalnych i centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie metod inwentaryzacji i oceny odziaływania inwestycji drogowych na ptaki.
 • Ekspertyza przyrodnicza dla gminy Braniewo.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie piskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie nidzickim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie sierpeckim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie kętrzyńskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie oleckim.
 • Ekspertyza ornitologiczna dotycząca lęgów ptaków dla inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa terenu rekreacyjnego w Braniewie. 
 • Monitoring żerowisk bocian białego wokół kolonii lęgowej w Żywkowie oraz monitoring populacji bociana białego na obszarze Natura 2000 Ostoja Warmińska.
 • Przedrealizacyjny monitoring sezonu lęgowego ptaków dla projektu farmy wiatrowej w powiecie braniewskim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie szczycieńskim.
 • Nadzór przyrodniczo-środowiskowy prowadzenia robót budowlanych dla zadania: Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki gm. Lipowiec Kościelny – działania naprawcze.
 • Porealizacyjny monitoring oraz nadzór ornitologiczny związany z funkcjonowaniem farmy wiatrowej w powiecie iławskim.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dla projektu DK nr 16.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie braniewskim.
 • Inwetaryzacja ornitologiczna dla projektu inwestycji w  Olsztynie przy ul. Bukowskiego.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie działdowskim.

 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie przasnyskim.
 • Rozpoznanie występowania płazów (w tym miejsc ich rozrodu), gadów oraz ssaków dla terenu planowanej Farmy Wiatrowej w powiecie olsztyńskim.
 • Rozpoznanie występowania płazów (w tym miejsc ich rozrodu), gadów oraz ssaków dla terenu planowanej Farmy Wiatrowej  w powiecie działdowskim.
 • Rozpoznanie występowania płazów (w tym miejsc ich rozrodu), gadów oraz ssaków dla terenu planowanej Farmy Wiatrowej w powiecie ostródzkim.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „ Puszcza Napiwodzko-Ramucka” dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy zagrodowej.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie kolneńskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie piskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie elbląskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie ełckim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie olsztyńskim.
 • Opinia faunistyczna dotycząca miejsc próbnych odwiertów dla wydobycia gazu łupkowego.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna – Projekt Rybitwy.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza działki w pobliżu miejscowości Krzywe.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej nr 1826N na odcinku Kukowo – Olecko Małe.
 • Nadzór przyrodniczy dotyczący projektu robót naprawczych realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i ocena oddziaływania budowy węzła "Lotnisko" w ciągu drogi S7 w Elblągu.
 • Odłowienie oraz przeniesienie płazów występujących na działce przy ul. Obrońców Tobruku w Olsztynie.

 • Monitoring przyrodniczy na terenie obszaru Natura 2000 OSOP Ostoja Warmińska na zrealizowanym przedsięwzięciu drogowym polegającym na przebudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg-Grzechotki.
 • Inwentaryzacja bociana białego w gm. Braniewo, na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 - „Ostoja Warmińska”.
 • Waloryzacja obszaru w otoczeniu drogi krajowej nr 65, odc. Gołdap-Kowale Oleckie jako potencjalnego miejsca lęgowego ptaków.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (herpetofauna, ornitofauna i teriofauna) na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński - rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja - wieś Bystry.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i ocena oddziaływania na zwierzęta budowy południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu DK-16
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla rezerwatu Jezioro Bierdawy.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna – Projekt Rybitwy
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie olsztyńskim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie działdowskim.
 • Szczegółowa inwentaryzacja siedlisk ornitologicznych na trasie podziemnego połączenia kablowego farmy wiatrowej z GPZ na terenie powiatu piskiego.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie braniewskim.
 • Screening ornitologiczny dla projektu lokalizacji farmy wiatrowej w powiecie baroszyckim.
 • Waloryzacja obszarów podziemnej linii kablowej oraz części obszarów farmy wiatrowej jako potencjalnego miejsca lęgowego ptaków związanej z projektem budowy farmy wiatrowej w powiecie olsztyńskim.
 • Szczegółowa inwentaryzacja siedlisk ornitologicznych na trasie podziemnego połączenia kablowego farmy wiatrowej z GPZ na terenie powiatu olsztyńskiego.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie działdowskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie nowomiejskim.
 • Roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie bartoszyckim.
 • Monitoring obejmujący rozpoznanie aktywności ptaków szponiastych na terenie powiatu lidzbarskiego.
 • Raport oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w powiecie działdowskim.

 • Inwentaryzacja faunistyczna i analiza oddziaływania projektowanej drogi dla opracowania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: Budowa obwodnicy Bartoszyc w ciągu DK 51.
 • Inwentaryzacja faunistyczna i analiza oddziaływania na faunę dla opracowania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kętrzyńskiego w miejscowości Wielbark.
 • Monitoring przyrodniczy na terenie obszaru Natura 2000 OSOP Ostoja Warmińska na zrealizowanym przedsięwzięciu drogowym polegającym na przebudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg-Grzechotki.
 • Analiza przyrodnicza oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drugiej nitki rurociągu tłocznego Ø 700 z przepompowni P-10 do oczyszczalni ścieków ŁYNA w Olsztynie”.
 • Inwentaryzacja faunistyczna dla projektu linii kablowej w powiecie braniewskim.
 • Ocena wykorzystania obszaru lokalizacji farm wiatrowych oraz terenów przyległych przez ptaki szponiaste w powiecie ostródzkim.
 • Screening ornitologiczny dla planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w powiecie braniewskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie gołdapskim.
 • Screening ornitologiczny dla planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w powiecie lidzbarskim.
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie domu mieszkalnego, jednorodzinne w gm. Nidzica na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 – „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (kod obszaru PLB280007) oraz „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” (kod obszaru PLH2800052).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646 N na odcinku Końcewo – Głodowo od km 10+215 do km 11+952, położonej w obrębie Końcewo, gmina Ruciane–Nida.
 • Screening ornitologiczny i chiropterologiczny dla planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w powiecie giżyckim.
 • Screening ornitologiczny dla planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w powiecie szczycieńskim.
 • Screening ornitologiczny dla planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w powiecie olsztyńskim.
 • Inwentaryzacja bociana białego w gm. Braniewo, na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 - „Ostoja Warmińska”.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie olsztyńskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie bartoszyckim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie nowomiejskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie piskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie ostródzkim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie elbląskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie iławskim.
 • Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie szczycieńskim.
 • Przyrodnicza inwentaryzacja botaniczna i ornitologiczna, na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko projektowanego zbiornika retencyjnego na działce nr 3159/4, gmina Ostróda, obręb Glaznoty.
 • Inwentaryzacja szlaków migracji ssaków dla DK 16 na odcinku Samborowo – Ornowo.
 • Inwentaryzacja faunistyczna wariantu lokalizacyjnego obwodnicy Olsztyna w ciągu DK 16.
 • Opinia na temat potencjalnych konfliktów zoologicznych wynikających z realizacji infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w obszarze MPZP dla części obrębów Kajkowo i Górka w gm. Ostróda

 • Rozpoznanie Przyrodnicze możliwych przebiegów wybranych dróg krajowych w obszarze graniczenia ze sobą trzech mezoregionów (Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Olsztyńskiego oraz Garbu Lubawskiego).
 • Ekspertyza przyrodnicza w obrębie drzew planowanych do wycinki w związku z „Budową nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej w Olsztynie”
 • Inwentaryzacja faunistyczna dla projektowanego odcinka drogi S7 Nidzica – Olsztynek.
 • Inwentaryzacja herpetologiczna na projektowanym odcinku drogi S-7 Miłomłyn – Olsztynek.
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N położonej w obrębie gm. Ruciane – Nida.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Przykop, gm. Purda.
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie domu mieszkalnego, jednorodzinne w gm., Mrągowo na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 – „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008) oraz „Ostoja Piska” (kod obszaru PLH2800013).
 • Nadzór nad przycięciem korony oraz zabezpieczenie drzewa zajętego przez pachnicę dębową.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew i krzewów planowanych do wycinki w związku z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 519 i 527 w Morągu.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia na obszarze rejonu GDDKiA w Olsztynie w miejscowościach: Iława, Stradomno Franciszkow.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia w ramach budowy Zachodniej Obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.
 • Ekspertyza przyrodnicza w obrębie drzew planowanych do wycinki gm. Lidzbark Warmiński.
 • Ekspertyza przyrodnicza w obrębie planowanej inwestycji związanej z „Budową hurtowni EUROCASH” w Szczytnie.
 • Ekspertyza przyrodnicza w obrębie planowanej inwestycji związanej z "Budową stacji paliw płynnych" w Mrągowie.

 • Inwentaryzacja faunistyczna dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity-Mrągowo-Orzysz-Ełk, warianty dodatkowe.
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej 650 Węgorzewo – Banie Mazurski.
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Bartoszyc
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Dobrego Miasta.
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku Małdyty – Marzeno.
 • Nadzór środowiskowy (w latach 2008-2009) nad realizacją projektu wykonawczego kompensacji przyrodniczej w związku z negatywnym oddziaływaniem przebudowy drogi krajowej nr 22 Elbląg – Grzechotki w OSO Natura 2000 „Ostoja Warmińska” PLB 280015.
 • Monitoring ptaków (w latach 2008-2009) - pierwszy etap na obszarach kompensacyjnych w związku z przebudową drogi krajowej nr 22.
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy mostu w Nowej Pasłęce nad rzeką Pasłęką.
 • Raportu oddziaływania na środowisko budowy przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka.
 • Inwentaryzacja ptaków występujących w ujściu rzeki Pasłeki na wysokości miejscowości Nowa Pasłęka.
 • Wstępna ocena wrażliwości lokalizacji farm wiatrowych z punktu widzenia możliwości wystąpienia znaczących, negatywnych oddziaływań na awifaunę (screening) na terenie Gminy Działdowo.
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego wraz z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy” w Braniewie położonego nad rzeką Pasłęką na obszar specjalnej ochrony ptaków natura 2000 „Dolina Pasłęki”.
 • Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – budowa przystani żeglarskiej w Braniewie na rzece Pasłęce na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Pasłęki”.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – budowa przystani żeglarskiej w Braniewie obejmujące gatunki ptaków dla ochrony, których utworzono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Pasłęki”.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Jedwabno – Wieś Brajniki, zabudowa rekreacyjna w zakresie inwentaryzacji terenowej występowania siedlisk oraz gatunków ptaków objętych ochroną oraz oceny potencjalnego wpływu projektu planu miejscowego na zidentyfikowane siedliska lub/oraz gatunki z określeniem zakresu i skutków oddziaływania oraz sposobów jego minimalizacji.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu we Wsi Małszewo Gmina Jedwabno, w zakresie inwentaryzacji terenowej występowania siedlisk oraz gatunków ptaków objętych ochroną lub/oraz oceny potencjalnego wpływu projektu planu miejscowego na zidentyfikowane siedliska oraz gatunki z określeniem zakresu i skutków oddziaływania oraz sposobów jego minimalizacji.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego w Kurojadach”, zlokalizowanego na obszarze Natura 2000 „Przełomowa Dolina Rzeki Wel” w zakresie inwentaryzacji terenowej występowania siedlisk oraz gatunków ptaków objętych ochroną oraz określenia występowania siedlisk fauny, zgodnie z załącznikiem I i IV Dyrektywy 92/43/EWG. Ocena potencjalnego wpływu projektu planu miejscowego na zidentyfikowane siedliska oraz gatunki z określeniem zakresu i skutków oddziaływania oraz sposobów jego minimalizacji.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Szczytno – Jezioro Domowe Duże w zakresie inwentaryzacji terenowej występowania siedlisk oraz gatunków ptaków objętych ochroną oraz oceny potencjalnego wpływu projektu planu miejscowego na zidentyfikowane siedliska lub/oraz gatunki z określeniem zakresu i skutków oddziaływania oraz sposobów jego minimalizacji.
 • Roczny monitoring w celu określenia ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań na awifaunę, stacji bazowej o nazwie BB 43030 Ruciane Nida 2, dla sieci POLKOMTEL.
 • Roczny monitoring oraz screening ornitologiczny fauny terenu planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Nidzica w zakresie ptaków i nietoperzy.
 • Ocena możliwości budowy ekomarin na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Łączno.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia w ciągu drogi krajowej nr 51.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia wzdłuż dróg krajowych obejmujących rejon Ełk.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych Rejon Olsztyn.
 • Ekspertyza przyrodnicza drzew planowanych do wycięcia wzdłuż dróg krajowych nr 53, nr 51, nr 7, oraz nr 58.
 • Roczny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie iławskim.
 • Roczny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie lidzbarskim.
 • Roczny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej w powiecie oleckim.
 • Roczny monitoring ornitologiczny dla projektu farmy wiatrowej  w powiecie bartoszyckim.

 • Inwentaryzacja przyrodnicza flory i fauny na odcinku drogi krajowej nr 16 Biskupiec – Borki Wielkie. 
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 51 – obwodnica Olsztynka. 
 • Inwentaryzacja oraz analiza oddziaływania na awifaunę inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku Nidzica – Napierki.
 • Ocena wpływu na awifaunę przebudowy mostu na rzece Drwęca Warmińska. 
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki pieszo – rowerowej na rzece Drwęca w miejscowości Raczek na obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Drwęcy” PLH 280001 oraz oceny potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan obszaru Natura 2000 pod względem ewentualnych skutków w odniesieniu do gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, których wyznaczono obszar Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiofauny. 
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane – Nida, na siedliska oraz gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczony został obszar Natura 2000 „Puszcza Piska”.
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu PN „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – Trakt Sztynorcki – przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim”. 
 • Inwentaryzacja fauny oraz analiza oddziaływania na nią inwestycji na obszarze Natura 2000 – SOO Dolina Drwęcy i rezerwatu Rzeka Drwęca, przewidywanym dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 15 na odcinku od km 312+808 do km 362+000.

 • Analiza wpływu budowy obwodnicy Olsztyna na awifaunę Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007.
 • Projekt wykonawczy kompensacji przyrodniczej w związku z negatywnym oddziaływaniem przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki w OSOP Natura 2000 „Ostoja Warmińska” PLB 280015.
 • Inwentaryzacja fauny na obszarze Natura 2000 - SOO Dolina Drwęcy i rezerwatu - Rzeka Drwęca, przewidzianym dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo - Ornowo.

 • Analiza wpływu przebudowy odcinka drogi krajowej nr 16, Stare Jabłonki - Gietrzwałd, na awifaunę Specjalnego Obszaru Ochrony - Rzeka Pasłęka i Obszaru Specjalnej Ochrony - Dolina Pasłęki.

Skontaktuj się

tel.: 509 346 908Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę